Copyright 2023 - Khoa Khoa Học Cơ Bản

                                           DANH SÁCH CỰU GIẢNG VIÊN

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
1 Huỳnh Thị Kim Huệ Giảng viên Thạc sĩ - Hóa học
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Nguyễn Thị Hai Giảng viên Cử nhân – Toán học
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Nguyễn Mỹ Nhung Phó trưởng khoa Thạc sĩ – công nghệ Sinh học
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Nguyễn Thị Ngọc Vân Giảng viên Thạc sĩ - Vật lý kỹ thuật
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

VĂN BẢN

CẤP KHOA

CẤP TRƯỜNG

HỌC THUẬT

CHUYÊN ĐỀ

CLB TOÁN HỌC

CLB HOÁ HỌC

CLB VẬT LÝ