Copyright 2023 - Khoa Khoa Học Cơ Bản

 

1

 

Họ tên: Nguyễn Thanh Nhàn

Chức vụ:  Trưởng khoa

Chuyên môn: Thạc sĩ  Toán Giải tích

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 

2

 

Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Tâm

Chức vụ: 

Chuyên môn: Thạc sĩ  Vật Lý

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 

3

 

Họ tên: Nguyễn Hoàng Tuyến

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Thạc sĩ  Vật Lý

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 

4

 

Họ tên: Nguyễn Hoàng Lương

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Cử nhân Sinh học

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 

5

 

Họ tên: Trần Đông Xuân

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Nghiên cứu sinh Toán học

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 

6

 

Họ tên: Phan Thanh Long

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Thạc sĩ  Hóa học

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 

7

 

Họ tên: Nguyễn Ngọc Nhẫn

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Thạc sĩ Toán Giải tích

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 

8

Họ tên: Bùi Hải Phúc Nguyên

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Thạc sĩ Đại số và lý thuyết số

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 

9

 

Họ tên: Lưu Thị Kiều Hương

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Thạc sĩ Đại số và lý thuyết số

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 098 9988340

10

 

Họ tên: Nguyễn Hoàng Thông

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Thạc sĩ Toán Giải tích

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 

11  

Họ tên: Trần Kim Phượng

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Thạc sĩ Vật lý

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 

12  

Họ tên: Lê Thanh Đông

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Thạc sĩ Giáo dục thể chất

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 

13  

Họ tên: Nguyễn Trung Tín

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Cử nhân TDTT

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 

 
14  

Họ tên: Nguyễn Thị Hồng Thắm

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Cử nhân Huấn luyện thể thao

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 

 
15  

Họ tên: Nguyễn Minh Tuấn

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: 

Cử nhân SP Thể dục thể thao

Cử nhân GD Quốc phòng an ninh

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 

 
16  

Họ tên: Huỳnh Hải Sơn

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: 

Cử nhân SP Thể dục thể thao

Cử nhân GD Quốc phòng an ninh

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 

 
17  

Họ tên: Võ Thị Kim Xuân

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Thạc sĩ Triết học

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 

 
18  

Họ tên: Nguyễn Thị Thùy Trang

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Thạc sĩ Triết học

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 

 
19  

Họ tên: Phạm Châu Hải

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Nghiên cứu sinh Triết học

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 

 

VĂN BẢN

CẤP KHOA

CẤP TRƯỜNG

HỌC THUẬT

CHUYÊN ĐỀ

CLB TOÁN HỌC

CLB HOÁ HỌC

CLB VẬT LÝ