Copyright 2023 - Khoa Khoa Học Cơ Bản

Các môn Khoa KHCB đảm nhiệm:

- Bộ môn Toán học: Toán cao cấp 1; Toán cao cấp 2; Toán Ứng dụng; Toán kinh tế; Xác suất thống kê; Lý thuyết thống kê; Đại số tuyến tính.

- Bộ môn Vật Lý: Vật lý Đại cương; Thực hành vật lý ĐC.

- Bộ môn Hóa học: Hóa Đại cương, Hóa sinh đại cương;Thực hành Hóa ĐC; Thực hành Hóa Sinh ĐC

- Bộ môn Sinh học: Sinh đại cương

- Bộ môn Giáo dục quốc phòng – Thể chất: Giáo dục thể chất; Giáo dục quốc phòng.

- Bộ môn Lý luận chính trị: Tư tưởng Hồ Chí Minh Chính trị; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin; Giáo dục Chính Trị; Kinh tế Chính trị Mác-Lênin.

VĂN BẢN

CẤP KHOA

CẤP TRƯỜNG

HỌC THUẬT

CHUYÊN ĐỀ

CLB TOÁN HỌC

CLB HOÁ HỌC

CLB VẬT LÝ